Australia | Thông tin về các bang cho phép bảo lãnh khi xin Visa Úc (2014 – 2015)

Visa Định Cư Úc Diện Tay Nghề

Thông tin bảo lãnh bang

 Nếu nhóm nghề bạn chọn thuộc danh sách CSOL thì hồ sơ visa định cư của bạn sẽ theo hướng xin bảo lãnh bang (visa 190, 489).  Điểm IELTS yêu cầu bởi các bang từ 6.0+ (General / Academic)  cho từng kỹ năng

Một số  cập nhật thông tin của Bang trong thời gian gần đây:

10 JUL 2014: 

– New NSW occupation list is ready !!!! http://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visa-and-migration/NSW-Skilled-Occupations-List

09 JUL 2014:

SA – state nominated occupation list … (SNOL) updated !

03 JUL 2014: 

– Western Australian Skilled Migration Occupation List (WASMOL)
– South Australia – State Nominated Occupation List (SNOL)

 1. Australian Capital Territory : www.business.act.gov.au/skilled_and_business_migration/act_government_sponsorship  
 2. New South Wales : www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visa-and-migration  
 3. Northern Territory : www.migration.nt.gov.au  
 4. Queensland : http://migration.qld.gov.au/  
 5. South Australia : www.migration.sa.gov.au/sa/immigrate_from_overseas/visa_options.jsp  
 6. Tasmania : www.development.tas.gov.au/migration  
 7. Victoria : www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/state-sponsorship  
 8. Western Australia : www.migration.wa.gov.au


Tìm hiểu thêm về các loại visa phổ biến cho Skilled Worker Visa.


 1. Visa : Skilled – Nominated (subclass 190) visa   
 2. Visa : Skilled – Nominated or Sponsored (Provisional) (subclass 489) visa
 3. Visa :  Skilled Independent (subclass 189) visa