Senior Executive Visa

 State /Territory Sponsored Senior Executive visa

  • Dưới 55 tuổi

  • Bạn có ít nhất hai năm giữ một trong ba vị trí cao nhất và là người hoạch định các chiến lược phát triển công ty

  • Tài sản của bạn (và của vơ/ chồng) ít nhất 250,000 đô Úc để thành lập doanh nghiệp

  • Ngoài ra bạn cần thêm một số tiền đủ để bạn sinh sống ở Úc

  • Có kế họach kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc