Investor

State/ Territory Sponsored Investor Visa 

  • Dưới 55 tuổi

  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đầu tư hợp pháp

  • 1 trong 5 năm tài chính gần nhất, bạn và vợ/ chồng có ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp và duy trì việc quản lý các dự án đầu tư mà tổng giá trị các dự án này ít nhất 750,000 đô Úc

  • 2 năm tài chính trước ngày nộp đơn xin visa, tổng tài sản bạn phải có ít nhất là 1,125,000 đô Úc

  • Thời điểm mà bạn quyết định xin visa, bạn sẽ mua trái phiếu của chính phủ trị giá 750,000đô Úc

  • Có kế hoạch kinh doanh cụ thể hoặc tham gia quản lý chung một doanh nghiệp đang họat động tốt ở Úc