New Zealand

Đất nước New Zealand

Đất nước New Zealand (Quốc kỳ) (Quốc huy) * Địa lý- lịch sử: – New Zealand nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, gồm 2 đảo chính: Bắc và Nam. Phần lớn đất đai là đồi núi, sông ngòi, hồ chứa nước và đồng cỏ. Khí hậu biển, nhưng luôn thay đổi do tác động